Miksi hyväkuntoiset tiet ovat tärkeitä?

Teiden kunnossapitoon kuuluu monta tekijää. Viranomaisten lisäksi teillä liikkuva voi tehdä osansa hyväkuntoisten teiden hyväksi. Miksi hyväkuntoiset tiet ovat tärkeitä? Lue lisää tältää!

Hyväkuntoisista teistä on hyötyä kaikille

Hyväkuntoiset tiet kannustavat ulkoilemaan ja tekevät ajomatkasta helpomman. Kunto vaikuttaa myös turvallisuuteen; töyssyt ja kuopat voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Tällä sivustolla käsitellään teiden kunnossapitoa ja pyritään tarjoamaan tietoa aiheesta kattavasti. Suomessa teiden ylläpidosta vastaa toimintalinjojen ja laatuvaatimusten osalta Liikennevirasto. Paikallisella ja toimeenpanevalla tasolla vastuu on ELY-keskuksilla, ja katujen hoidosta taas vastaa kunta tai kaupunki. ELY-keskukset eivät itse suorita kunnossapitoa ja korjauksia, vaan tehtävät on ulkoistettu urakoitsijoille. Hoidettavana on satoja tuhansia kilometrejä tieverkostoa, joka käsittää maanteitä, moottoriteitä, kevyen liikenteen väyliä sekä siltoja. Kunnossapidon päämääränä on päivittäisen liikkumisen ja kuljetusten turvaaminen.Miksi hyväkuntoiset tiet ovat tärkeitä?

Teiden ja niiden ympäristön kunto vaikuttavat suoraan ajomukavuuteen ja turvallisuuteen. Liikenneturvallisuutta voi parantaa monella tavalla, ja näistä tien päällysteen kunnossapito on vain yksi osa-alue. Kun ajo-olosuhteet ovat hyvät eikä tarvitse keskittyä tiellä pysymiseen syvien ajourien vuoksi, voi tarkkailla ajoympäristöä kokonaisuutena. Talvella lumi ja kesällä kasvillisuus aiheuttavat näköesteitä liittymäalueilla ja risteyksissä. Varsinkin lapset jäävät helposti näköesteen taakse, ja esteettömän näkemisen varmistaminen onkin tärkeää paikoissa, joissa liikkuu paljon lapsia. Kunnossapidolla säästetään myös aikaa ja rahaa, kun tie korjataan ajoissa ja pidetään hyvässä yleiskunnossa säännöllisin toimin. Mitä kaikkea tienhoitoon sitten kuuluu?

Mitä tienhoitoon kuuluu?

Tienhoito ei ole vain tiekuoppien täyttämistä ja lumen auraamista, vaan teiden ylläpito vaatii paljon työtä ja suunnittelua. Eduskunta myöntää vuosittain perustienpidolle rahaa, ja se käytetään mitä moninaisempiin kohteisiin, joilla kaikilla on merkitystä liikenneturvallisuuden ylläpidossa ja parantamisessa. Talvihoidon ja teiden päällystämisen lisäksi tienhoitoon kuuluu myös siltojen kunnossapito ja korjaukset. ELY-keskukset tarkastavat siltoja säännöllisesti, ja huonokuntoisimmat niistä korjataan. Myös siltojen kantavuutta ja painorajoituksia tarkkaillaan. Määrärahoja ei kuitenkaan aina ole tarpeeksi siltojen korjaamiseen, jolloin niiden korjaamista on pakko lykätä. Tienhoidon piiriin kuuluvat myös tienvarsien niitto ja vesakonraivaus, tiemerkintöjen teko, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pysäkkikatosten huolto sekä levähdys- ja pysäköintialueiden kunnossapito.

Päällysteet

ELY-keskusten tehtävänä on seurata tien päällysteiden kuntoa. Käytössä on viisiportainen kuntoluokitus, ja kunkin tien luokka määritellään kuntomuuttujien avulla. Näitä ovat kantavuus, tasaisuus, vauriot ja urasyvyys. Näistä tasaisuus ja urasyvyys ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat suoraan tiellä kulkijoiden ajomukavuuteen ja turvallisuuteen. Kantavuus ja päällysteen vauriot ovat enemmän rakenteellisia ongelmia. Tien kuntoluokituksen mukaan sille tehdään korjaussuunnitelma. Määrärahoja on niukasti, ja siksi vain päätiet päällystetään uudelleen ja muut tiet kunnostetaan paikkaamalla. Paikkausmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, mutta ongelma on paikan kestäminen erilaisissa säissä. Myös tiemerkinnät pyritään pitämään selkeinä, sillä niiden näkymisellä on suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen.

Teiden talvihoito

Teiden talvihoito on avainasia liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaamisessa. Suomen tiet on jaettu talvihoitoluokkiin, ja tien hoitoluokka kertoo sen, missä kunnossa tien pitäisi olla talvella. Päätiet kuuluvat korkeimpaan hoitoluokkaan, kun taas vähäliikenteiset tiet jäävät vähemmälle huomiolle alimmassa luokassaan. Pääväylät pyritään pitämään hyvälaatuisina olosuhteista huolimatta. Jos lumisade yllättää, pitäisi lumen aurauksen ja hiekoituksen tai suolauksen alkaa heti. Lumipyry kuitenkin kerryttää tien pintaan nopeasti muutaman sentin lunta, eivätkä kunnossapitoajoneuvot ehdi heti jokaiselle tieosuudelle. Tältä sivustolta löydät vinkkejä esimerkiksi oman korttelin tai kotipihan ajoväylän talvikunnossapitoon.

Mitä minä voin tehdä?

Vaikka Liikennevirastot ja ELY-keskus ovat vastuussa maamme teiden kunnosta, on vastuuta myös niiden käyttäjällä. Huomiota kannattaa kiinnittää omaan ajotapaan ja tarvittaessa osallistua ennakoivan ajamisen tai talviajon kursseille. Näitä kursseja järjestää muun muassa Autoliitto. Tärkeää on myös pitää huolta omasta vireystilasta ajaessa ja pitkillä matkoilla tulee pitää tarvittavia taukoja vähintään muutaman tunnin välein. Vedonlyontibonukset.com tarjoaa vihjeitä sekä uutisia urheiluun liittyen, mikä toimii hyvänä vaihtoehtona aivojen virkistämiselle. Jos huomaa liikkumista ja liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita teillä liikkuessaan, tulee niistä ilmoittaa heti Liikenneviraston tienkäyttäjän linjalle. Me kaikki käytämme teitä, joten niiden turvallisuus koskee joka ikistä Suomen kansalaista, menit töihin tai kauppaan autolla tai kävellen. Lisää ohjeita omaan liikennekäyttäytymiseen ja tietoa teiden kunnossapidosta löydät sivuston muista artikkeleista. Tutustu rohkeasti!

Lue lisää maailman kauneimmat valtatiet tältää!

Posted in: Yleinen