Teiden peruskorjaus Suomessa

Hyvä tieverkosto parantaa ajettavuuden lisäksi myös eri alueiden imagoa. Lue lisää teiden peruskorjaus Suomessat tältää. Tutustu Suomen teiden peruskorjaukseen.

Tietoa teiden peruskorjauksesta Suomessa

Varsinkin Euroopan komeilla autobaanoilla ajaneet huomaavat nopeasti, kuinka huonoon kuntoon Suomen tieverkosto on mennyt. Keski-Euroopan hyvät tiet nopeuttavat matka-aikaa ja parantavat ajomukavuutta. Suomen teiden rapistuessa niille ollaan jouduttu asettamaan paino- ja nopeusrajoituksia, jolloin perille saavutaan väkisinkin totuttua myöhemmin. Huono saavutettavuus heikentää monesti kaukaisempien suomalaisten kaupunkien imagoa, ja täten vähentää niiden houkuttelevuutta matkailukohteina.Teiden peruskorjaus Suomessa

Suomen yleisten teiden lisäksi myös monet yksityistiet, sillat ja soratiet vaativat nopeaa peruskorjausta. Vastuu työstä kuuluu liikennevirastolle ja ELY-keskuksille. Viraston ylläpitämä maanteiden kunnossapito sisältää kaikkien päällystettyjen teiden, siltojen, sorateiden, tieympäristön ja maanteiden varsilla olevien laitteiden ja rakenteiden ylläpidon ja hoidon. Yksityisteiden kunnostuksesta vastaavat pääsääntöisesti tiekunnat, mutta siihen voi hakea kaupungin tukea.

Suomen maanteiden kunto on maailman 14. parhain

Suomen maantieverkosto sisältää noin 50 750 kilometriä päällystettyä maantietä. Maailman talousfoorumin mukaan Suomen teiden nykyinen kunto on maailman 14. paras, mutta sijoitus voi tippua hyvin nopeasti. Tienpidolle määrättävistä rahoista päätetään eduskunnassa ja samalla sovitaan myös perusväylänpidolle suunnatut määrärahat. Perusväylänpidon yhtenä osana ovat päällystystyöt ja tiemerkintöjen uusiminen. Suomen tiestö on lisäksi jaettu 79 urakka-alueeseen.

Teitä ylläpidetään, jotta niillä voidaan ajaa turvallisesti. Täten erityisesti päällysteiden korjaamisella ja paikkaamisella pidetään huolta siitä, että tien pinta pysyy hyvänä. Parantuneiden ajo-ominaisuuksien lisäksi tien hyvä kunto suojaa myös päällysteiden alla olevia rakennekerroksia. Teiden kuntoa seurataan säännöllisin väliajoin inventoinneilla ja mittauksilla. Rekisteriin syötettyjä tarkkoja tietoja käytetään hyväksi tarvittavien korjauksien suunnittelutyössä.

Teiden talvihuolto

Teiden talvihoito on erittäin haasteellista. Talvihoidossa yleensä ensin lumi aurataan pois ja sitten vasta torjutaan liukkaus. Aurauksessa ensisijalla ovat vilkkaimmat tiet ja kevyen liikenteen väylät. Lumi poistetaan maanteiltä viimeistään 2–3 tuntia lumisateen päättymisestä ja jalkakäytäviltä viimeistään neljässä tunnissa. Liukkautta torjutaan vilkkailla pääteillä suolaamalla ja muilla väylillä hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta.

Pinta- ja runkokelirikkoja esiintyy erityisesti keväisin ja myös osittain syksyisin. Kelirikkokausi alkaa maaliskuussa ja päättyy juhannuksen aikoihin. Silloin joillekin runkokelirikkoisille teille joudutaan asettamaan painorajoituksia – yleensä viimeistään huhtikuun puolivälissä. Syksyn kelirikko esiintyy erityisesti sateisina ja lämpiminä vuosina. Tällöinkin voidaan joutua asettamaan joillekin teille painorajoituksia. Liikenneviraston määrittelemiä teiden hoitoluokkia käytetään apuna talven tienhoitotarpeen suunnitteluvaiheessa.

Päällysteet voidaan korjata ympäristöystävällisillä uusiopäällysteillä

Päällysteitä voidaan korjata useilla tavoilla. Pääpaino oikean tavan valitsemisessa on löytää mahdollisimman kustannustehokas toimenpide, jotta käytettävissä olevaa rahoitusta voitaisiin käyttää mahdollisimman pitkien tienpätkien päällystämiseen. Rahoituksen ja resurssien vähyys sekä tehokkuusvaatimus ovat johtaneet myös ympäristöystävällisten innovaatioiden kehittämiseen. Lopullisen korjaustavan valintaan vaikuttavat kuitenkin tien liikennemäärä, vaurion suuruus, tiellä käytetty aikaisempi päällyste ja muut ympäristötekijät.

Uutta päällyskerrosta laittaessa tielle voidaan tehdä myös paikkaustöitä, ja samalla se saa ”kasvojenkohotuksen”. Uusimmat uusiopäällysteet sisältävät asfalttirouhetta, joka on tehty vanhasta asfaltista. Ne ovat erinomainen tapa säästää raaka-aineissa, ja samalla uusiopäällysteet ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto. Teille muodostuneita ajouria varten kustannustehokkain toimenpide on urien täyttäminen. Samoin yksittäiset reiät ja halkeamat on parempi paikata kun päällystää.

Teiden peruskuntoa voidaan ylläpitää kuivatuksella

Tiehuollon yksi perusasioista on vaurioiden ennaltaehkäiseminen. Tällöin paino- ja nopeusrajoituksen lisäksi myös kuivattamisella on suuri rooli. Kuivattamisella huolehditaan siitä, ettei vesi pääse tekemään tuhojaan tien rakenteissa. Ojia kohti kaartuvien, lievien kallistumien avulla vesi pääsee virtaamaan pois tieltä ja sen rakenteista. Kunnossapito pitää sen jälkeen huolta tienreunojen siisteydestä sekä ojien ja tierumpujen auki pitämisestä.

Joskus päällystettyjä teitä voidaan joutua muuttamaan sorateiksi

Teiden kunnossapidon yhtenä osa-alueena ovat soratiet. Joskus päällystetty tie voi olla niin huonossa kunnossa, että se päätetään muuttaa soratieksi. Hyvä soratie on kuljettajan kannalta huonoa päällystettyä tietä parempi vaihtoehto. Sorateitä hoidetaan esimerkiksi pinnan tasaamisella, paikkaamalla, sorastuksella ja pölynsidonnalla. Lisäksi niiden pintakelirikko ja routavauriot pyritään korjaamaan. Vähäliikenteisen soratien kunnossapito on edullista.

Myös sillat tarvitsevat huoltoa

Sillat ovat tärkeä osa tieverkostoa, ja niiden kunto arvioidaan säännöllisesti. Suomessa on yli 15 000 siltaa, joista noin viisi prosenttia ovat huonokuntoisia. Lisäksi suurin osa Suomen silloista on tulossa peruskorjausikään. Arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä peruskorjattavia siltoja olisi jopa 7 000 enemmän kuin nyt. Siltojen kunnossapidolla pyritään varmistamaan niiden turvallinen käyttäminen ja säilyvyys.

Yksityisteiden kunnossapito on tiekunnan vastuulla

Yksityistielain mukaan tie on pidettävä riittävän hyvässä kunnossa yhteistä käyttöä varten. Yksityisteiden ensisijainen kunnossapitovastuu on tiekunnalla. Jos tiekuntaa ei ole, vastuu tien kunnossapidosta siirtyy sen käyttäjälle tai sopimuksella useammalle tien käyttäjälle. Tiekunta pystyy tekemään kunnossapitosopimuksen myös kaupungin kanssa tai hakea kaupungilta avustusta yksityisteiden kunnossapitoa varten. Yksityistiet jaetaan kunnossapitoluokituksien mukaan viiteen ryhmään.

Lue lisää miksi hyväkuntoiset tiet ovat tärkeitä?

Posted in: Yleinen